Privacy & Cookies 

Personal data 

In accordance with Article 13 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (text in Polish: Official Journal of the European Union, No. 4.5.2016) (GDPR), we inform the administrator of personal data is:  

Rotary Club Sopot International 

 1. Powstancow Warszawy 12/14

81-718 Sopot, Poland 

email: public_image@rotarysopotinternational.org  

 

Personal data is processed in order to keep a register of correspondence (receiving correspondence and responding to it). The basis for the processing of personal data is the legitimate purpose pursued by the data administrator. Personal data will be transferred to other recipients, i.e.: partners providing technical services, telecommunications entrepreneurs, companies providing hosting services, postal operators, carriers, companies printing correspondence or handling correspondence. The data controller does not intend to transfer personal data to a third country or an international organisation, including those for which the European Commission has established an adequate level of protection. The period for which personal data will be stored: depending on the nature of the correspondence (e.g. correspondence related to claims or complaints, etc. up to 10 years, other correspondence – 1 year from the date of completion of the case to which the correspondence relates). Everyone has the right to request from the data controller access to personal data concerning him/her, rectification, deletion or limitation of processing, or the right to object to the processing, unless the correspondence concerns the establishment, exercise or defense of claims. Everyone has the right to lodge a complaint with the Polish supervisory authority or the supervisory authority of another Member State of the European Union, competent for the place of habitual residence or work or for the place of the alleged violation of the GDPR. Providing personal data is voluntary, but necessary in order to register correspondence and respond to it, as well as to settle the matter, if such an authorized correspondence contains. If the data is not provided, the correspondence will not be processed. As part of keeping a register of correspondence (receiving correspondence and responding to it), no automated decisions are made. Personal data is not profiled. 

Cookies 

This website, like most non-trivial websites on the Internet, uses cookies (t.zw cookies). 

Cookie files are IT data, in particular text files, which are stored in the end device of the website user and are intended for using the website’s websites. Cookies usually contain the name of the website from which they originate, the time of their storage on the end device and a unique number. 

Cookies are used to: 

 1. adjusting the content of the website to the user’s preferences and optimizing the use of websites 
 1. remember the user’s last actions (e.g. the last signature when adding a comment), so that the user does not have to repeat the same actions or provide the same data every time 
 1. creating statistics that help to understand how website users use websites, which allows improving their structure and content; 
 1. maintaining the website user’s session (after logging in), thanks to which the user does not have to re-enter the login and password on each subpage of the website; 

As part of this website, two basic types of cookies are used: session cookies and persistent cookies. Session cookies are temporary files that are stored in the user’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser). Permanent cookies are stored in the user’s end device for the time specified in the parameters of cookies or until they are deleted by the user. 

The following types of cookies are used as part of this website: 

 1. necessary cookies, enabling the use of services available on the website, e.g. authentication cookies used for services requiring authentication on the website; 
 1. cookies used to ensure security, e.g. used to detect fraud in the field of authentication within the website; 
 1. performance cookies, enabling the collection of information on how to use the Website’s websites; 
 1. functional cookies, enabling “remembering” the settings selected by the user and personalizing the user interface, e.g. in terms of the selected language or region from which the user comes, font size, website appearance, etc.; 
 1. advertising cookies, enabling users to provide advertising content more tailored to their interests. 

All web browsers allow you to disable cookies. The user can do this at any time, but he must reckon with the fact that the service will stop working properly or become inconvenient to use. 

Cookies placed on the website user’s end device may also be used by advertisers cooperating with the website operator as well as partners and service providers measuring traffic (for example, Google AdSense, Facebook, Google Analytics, etc.). 

You can read more about cookies on Wikipedia and on the All about cookies page 

 

 

 

 

 

 

Prywatność i Cookies 

Dane osobowe 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tekst w języku polskim:  Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy administratorem danych osobowych jest: 

Rotary Club Sopot International 

 1. Powstancow Warszawy 12/14

81-718 Sopot, Poland 

email: public_image@rotarysopotinternational.org  

osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi). Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi prawnie uzasadniony cel realizowany przez administratora danych. Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom tj.: partnerom świadczącym usługi techniczne, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, firmom świadczącym usługi hostingowe, operatorom pocztowym, przewoźnikom, firmom drukującym korespondencję lub obsługującym korespondencję. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: w zależności od charakteru korespondencji (np. korespondencja związana z roszczeniami lub reklamacjami itp. do 10 lat, inna korespondencja – 1 rok od daty zakończenia sprawy, której dotyczy korespondencja). Każdemu przysługuje prawo  do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych jego dotyczących, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, chyba że korespondencja dotyczy ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Każdemu przysługuje prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji korespondencji i udzielenia na nią odpowiedzi, a także załatwienia sprawy, o ile korespondencja taki uprawniony wniosek zawiera. W przypadku niepodania danych korespondencja nie będzie procesowana. W ramach prowadzenia rejestru korespondencji (przyjmowania korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi) nie są podejmowane  zautomatyzowane decyzje. Dane osobowe nie są profilowane. 

Cookies 

Ten serwis, podobnie jak większość nietrywialnych serwisów w Internecie korzysta z plików cookies (t.zw. ciasteczek). 

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

 1. dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych 
 1. zapamiętania ostatnich akcji użytkownika (np. ostatniego podpisu przy dodawaniu komentarza), tak aby użytkownik nie musiał za każdym razem ponawiać tych samych akcji lub podawać tych samych danych 
 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
 1. utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 

W ramach tego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 

W ramach tego serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 

 1. niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu; 
 1. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu; 
 1. wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; 
 1. funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 1. reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

Wszystkie przeglądarki internetowe umożliwiają wyłączenie obsługi plików cookies. Użytkownik w każdej chwili może to zrobić, jednak musi się liczyć tym, że serwis przestanie działać poprawnie lub stanie się niewygodny w użyciu. 

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów i dostawców usług mierzących ruch (na przykład Google AdSense, Facebook, Google Analytics, itp.) 

Więcej na temat plików cookies możesz przeczytać w Wikipedii oraz na stronie Wszystko o ciasteczkach. 

Get involved

We meet at: Sofitel Grand  Sopot

Address: ul. Powstancow Warszawy 12/14
81-718 Sopot, Poland

When: Every Wednesday at 19:00

contact@rotarysopotinternational.org

KRS:0000127369
NIP: 585-13-92-971

Follow us