PROJECT

Project English

To give kids artificial hand. For free!

 
What we do
There are more kids born without hands, forearms and arms than most people realise. There are also many kids who have lost limbs due to an accident or illness. These kids are left without help because they grow too fast to be able to use expensive and complicated prosthetic arms.
We want to fill this gap with simple and quickly delivered prosthetic arms free of charge, produced on 3D printers. Arms that can be replaced year by year as kids grow. The actual cost of producing one prosthetic arm with our method is very low - between 25 and 100 USD.
Why we started
The project was created by Julian – a desperate father seeking help for his son Ben who was born without most of his left arm. Very quickly Ben’s family realised that it would be impossible to provide him with a prosthetic arm – they are too expensive, too delicate for a normal active child and would need to be replaced too often. We also discovered that what kids really want and need is not always what we think. They do not usually want realistic looking prosthetics, but rather something more interesting; bright, colourful, robots, pirates, Ironman, Spiderman etc.
Children without arms and hands often feel they are lacking something compared to their colleagues at school and kindergarten. With the right prosthetic, the child can feel they have something their friends will even be jealous of, they could become a superhero. This is very important for the psychological development of the child.
And so, from these realisations of what children need, the Hands On project was born – made-to-measure, fast to make, brightly-coloured prosthetic arms and hands for kids that are so cheap to make they can be replaced regularly and given away to children for free.
In addition to universal natural arms, dedicated designs are also possible:

  • a hand to be used to riding a bike
  • a hand to help holding a pen
  • a hand to help typing
  • a hand to help holding a book or a cellular phone
  • a hand to help using a gamepad
  • a hand to help gluing models etc
  • a hand to help play a musical instrument
  • a hand to help … whatever a kid wants to do
  • Because the project is so inexpensive it is possible to deliver more than one prosthesis per child.

How we do it:
•  We interview the child and the parents to learn their needs and to find a common understanding of what can be done, to use technology to the limit and to avoid disappointment (see requirements for first-contact agent).
•  Take measurements of the hand or arm to prepare the project. Every one of the prosthetics is different and is made to measure for the    needs of the individual child. (measuring agent).
•   Modify existing projects based on actual measurements or requirements (design agent).
•   Print an actual prosthetic arm (production agent). This takes between 4 and 24 hours.
The whole process from measurements to delivery could be finished in as little as 4 days.

What we are looking for
We can print hands only for a very few kids, so we are looking for Rotary Clubs around the world to join us and produce and deliver prosthetic hands to kids in need in their local area.
We do this for free and we expect that our partners will provide the prosthetics also for free, without any hidden costs.

How to be a partner
1. Find a child in need of a prosthetic arm or hand
2. Find someone near you with a 3D printer (see requirements below) who is willing to contribute time for the              use of their printer. Such printers are very popular and also often not very extensively used.
3. Contact hands-on@rotarysopotinternational.org for help
4. See requirements section

What is our goal
We will be happy to share for free our experience, knowledge and training to make this project available in new locations.
We also will consider providing a dedicated communication infrastructure for a central repository of projects to be easily reused around the world, and to provide communication medium for partners to exchange ideas (when the project grows). We could call this a kind of Center of Competence.

Requirements
A committee will need to be set up, with one or two people prepared to operate the printing process and at least one other person who will be the designated contact for the people who require the prosthetics.

FIRST-CONTACT AGENT and MEASURING AGENT
Responsibility
To interview the child, notify parents about the process, organize and carry out measurements etc. To provide reliable measurements for sizing the prostheses. There is considerable help and established models which have simplified the measuring and sizing process. We will also provide help and guidance how to do this.
Requirements
Some training (from us) will be required, although no special qualifications are required, anybody can learn to do this.
DESIGN AGENT and PRODUCTION AGENT
Responsibility
To design a prosthesis on a 3D Printer based on existing designs which are available through open source projects; to update modified designs to a shared repository.
To produce actual prosthesis on a 3D Printer
Requirements
Access to a 3D printer, experience in 3D printing.
Equipment
We use a typical 3D printer with a market price of only around 1000 EUR. Our printer (Prusa MK3S) has a printing volume of 25x21x21 cm and a precision of 0.05mm.
850g of PLA (polylactic acid) material, used as the filament, costs approx. 25 EUR.

Link to movie
File to be printed:Hands-On-Cooperation-ENG
Link to Manuals
Link to we support
Link to Hands On ambassador
Contact hands-on@rotarysopotinternational.org for help
Support the project: 

PKO Account No.:
PLN: 92 1440 1026 0000 0000 0289 1198
EUR: PL 40 1440 1026 0000 0000 1410 1454

 

Projekt polski

Dajemy dzieciom sztuczne ręce i przedramiona z drukarki 3d. Za darmo!

Co robimy
Jest więcej dzieci urodzonych bez przedramion lub dłoni niż większość ludzi może się domyślać.  Jest też wiele dzieci, które straciły ręce w wyniku wypadku lub choroby. Te dzieci są pozostawione bez pomocy gdyż zbyt szybko rosną, aby móc zapewnić im drogie i skomplikowane protezy.
Chcemy wypełnić tę lukę darmowymi i szybko dostarczonymi protezami ramion wyprodukowanymi na drukarkach 3D. Ramiona lub ręce, które z roku na rok mogą być wymieniane w miarę dorastania dzieci. Rzeczywisty koszt wyprodukowania jednej ręki protetycznej naszą metodą jest bardzo niski - od 25 do 100 USD.
Dlaczego zaczęliśmy
Projekt został stworzony przez Juliana - zdesperowanego ojca szukającego pomocy dla swojego syna Bena, który urodził się bez większej części lewej ręki. Bardzo szybko rodzina Bena zdała sobie sprawę, że nie da się zapewnić mu protez ręki - są one zbyt drogie oraz zbyt delikatne jak dla normalnego
aktywnego dziecka i będą musiały być wymieniane zbyt często. Odkryliśmy również, że to, czego naprawdę chcą i potrzebują dzieci, nie zawsze jest tym, co myślimy. Zazwyczaj nie chcą realistycznie
wyglądających protez, ale raczej czegoś ciekawszego; jasnego, kolorowego, robotów, piratów, Ironmana, Spidermana itd.
Dzieci bez rączek często czują, że są gorsze od kolegów w szkole lub przedszkolu. Dzięki odpowiedniej protezie, dziecko może poczuć, że jest wyjątkowe, ma coś, czego jego przyjaciele będą nawet zazdrościć, że może stać się superbohaterem. Jest to bardzo ważne dla rozwoju psychicznego dziecka.
Z analizy potrzeb dzieci, narodził się projekt Hands On – „szyte” na miarę, szybkie do wykonania, jaskrawo-kolorowe protezy rąk dla dzieci, które są tak tanie, że można je regularnie wymieniać i przekazywać dzieciom za darmo.
Oprócz uniwersalnych ramion, możliwe są również protezy dedykowane:

 • proteza do jazdy na rowerze
 • proteza do trzymania długopisu
 • proteza do pisania na klawiaturze komputera
 • proteza do trzymania książki lub telefonu komórkowego
 • proteza do pomocy podczas używania gamepada
 • proteza do pomocy przy klejeniu modeli itp.
 • proteza do gry na instrumencie muzycznym
 • proteza do pomocy... w czymkolwiek co dziecko chce zrobić

Ponieważ projekt jest tak niedrogi, możliwe jest dostarczenie więcej niż jednego rodzaju protezy dla dziecka.

Jak to robimy

 • Przeprowadzamy wywiad z dzieckiem i rodzicami, aby poznać ich potrzeby i znaleźć wspólne zrozumienie tego, co można zrobić, wykorzystać technologię do granic możliwości i uniknąć rozczarowań (patrz - wymagania dotyczące osoby pierwszego kontaktu).
 • Wykonujemy pomiary ręki lub ramienia, aby przygotować projekt. Każda z tych protez jest inna i jest wykonywana na miarę dla potrzeb konkretnego dziecka (osoba dokonująca pomiarów)
 • Modyfikujemy istniejące projekty w oparciu o rzeczywiste pomiary oraz wymagania (projektant)
 • Drukujemy rzeczywiste ramię protetyczne (producent). Trwa to od 4 do 24 godzin.

Cały proces od pomiarów do dostawy może być zakończony w ciągu zaledwie 4 dni.

Czego szukamy
Możemy drukować dłonie tylko dla niewielu dzieci, dlatego szukamy klubów Rotary w Polsce i na całym świecie, które dołączą do nas, wyprodukują i dostarczą protetyczne dłonie i ręce potrzebującym dzieciom w ich okolicy.
Robimy to za darmo i oczekujemy, że nasi partnerzy dostarczą protezę również bez opłat oraz bez ukrytych kosztów.

Jak być partnerem

 • Znajdź dziecko potrzebujące protezy ramienia lub ręki
 • Znajdź w pobliżu posiadacza drukarki 3D (patrz wymagania poniżej), kto jest gotów udostępnić swoją drukarkę. Takie drukarki są bardzo popularne, a często niedostatecznie wykorzystywane.
 • Skontaktuj się z hands-on@rotarysopotinternational.org, aby uzyskać pomoc.
 • Sprawdź akapit o wymaganiach poniżej.

Jaki jest nasz cel?
Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem, wiedzą i szkoleniami w celu udostępnienia tego projektu w nowych lokalizacjach.
Zastanowimy się również nad zapewnieniem specjalnej infrastruktury komunikacyjnej dla centralnego repozytorium projektów, która mogłaby być z łatwością ponownie wykorzystana na całym świecie oraz nad zapewnieniem partnerom medium komunikacyjnego do wymiany pomysłów (gdy projekt się rozrośnie). Możemy to nazwać Centrum Kompetencji.

Wymagania
Konieczne będzie powołanie komitetu, w skład którego wejdzie jedna lub dwie osoby przygotowane do obsługi procesu drukowania oraz przynajmniej jedna osoba, która będzie wyznaczona do kontaktów z osobami wymagającymi protez.

OSOBA PIERWSZEGO KONTAKTU i WYKONUJĄCA POMIARY

Zakres odpowiedzialności
Przeprowadzenie wywiadu z dzieckiem, powiadomienie rodziców o całym procesie, zorganizowanie i przeprowadzenie pomiarów itp. Wykonanie dokładnych pomiarów w celu dobrania rozmiaru protezy.  Istnieje znacząca pomoc i ustalone modele, które uprościły proces pomiaru i dopasowywania. Zapewnimy również pomoc i wskazówki, jak to zrobić.

Wymagania
Wymagane będą pewne szkolenia (przeprowadzane przez nas), lecz nie są potrzebne specjalne kwalifikacje, każdy może się tego nauczyć.

PROJEKTANT i PRODUCENT

Zakres odpowiedzialności
Zaprojektowanie protezy na drukarce 3D na podstawie istniejących projektów, które są dostępne poprzez programy open source; zaktualizowanie zmodyfikowanych projektów do wspólnego repozytorium; wyprodukowanie protezy na drukarce 3D.

Wymagania
Dostęp do drukarki 3D i doświadczenie w tego rodzaju druku

Sprzęt
Typowa drukarka 3D, której cena rynkowa wynosi tylko około 1000 EUR. Nasza drukarka (Prusa MK3S) ma pojemność drukowania 25 x 21 x 21 cm i dokładność 0,05 mm.
850 g materiału PLA (polilaktyd), używanego jako filament, kosztuje ok. 25 EUR.

Link do filmu:

Plik do wydrukowania: Hands-On-Cooperation-PL

Link to Manuals

Link to we support

Link to Hands On ambassador

 

Skontaktuj się z hands-on@rotarysopotinternational.org, aby uzyskać pomoc.

Wesprzyj projekt:

PKO Account No.:
PLN: 92 1440 1026 0000 0000 0289 1198
EUR: PL 40 1440 1026 0000 0000 1410 1454